Sviatosti

Cyklus katechéz zameraných na sedem sviatostí, ktoré predniesol Svätý Otec František počas pravidelných stredajších generálnych audiencií:

Sviatosť krstu (1)
Sviatosť krstu (2)
Sviatosť birmovania
Sviatosť Eucharistie (1)
Sviatosť Eucharistie (2)
Sviatosť pokánia a zmierenia
Sviatosť pomazania chorých
Sviatosť manželstva
Sviatosť posvätného stavu

Dary Ducha Svätého

Svätý Otec František v ďalšom cykle katechéz rozpráva o daroch Ducha Svätého.

Dar múdrosti
Dar rozumu
Dar rady
Dar sily
Dar poznania
Dar nábožnosti
Dar bázne voči Bohu