Január

3. januára 1934 (80. výročie) zomrel v Šintave rímskokatolícky kňaz a cíferský rodák Štefan Jankovič.

30. januára 1799 (215. výročie) zomrel v Bacúrove rímskokatolícky kňaz a cíferský rodák František Sabo (Szabó).

Február

12. februára 1909 (105. výročie) sa vo Valči narodil Daniel Bulla, čestný občan obce Cífer in memoriam. ktorý bol v rokoch 1935 – 50 riaditeľom školy a organistom v Cíferi. V rokoch 1936 – 57 bol zbormajstrom Cíferského speváckeho zboru.

Marec

11. marca 1809 (205. výročie) zomrela v Cíferi Barbora Semsey, ktorú ako veľkú dobrodinku cíferského kostola spomína veršovaný popis Cífera z roku 1813 (verše 265-270): „Kostol od nebohej kisaszony Barbari / Šemšey téš dostal mnohé pekné dari. / Mimo čipék, plátna na plachti oltárné / troch drahích ornátóv na dni zasvacené, / zelené zástavi, albu, tri rochéti, / thuribulum peknej ze stríbra roboti.“ Pochovaná bola 14. marca 1809 na cíferskom cintoríne. Jej smrťou vymrela cíferská vetva rodiny Semsey.

29. marca 1674 (340. výročie) prišiel do Cífera farár Ján Čelko. V Cíferi pôsobil do roku 1693, kedy bol preložený do Vrbového.

30. marca 1839 (175. výročie) zomrel v Cíferi rímskokatolícky kňaz, cíferský farár a bernolákovec Jozef Kubányi. Pochovaný bol 2. apríla 1839 na cíferskom cintoríne.

Apríl

18. apríla 1934 (80. výročie) vydal Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku súhlas na zbúranie starého kostola sv. Michala.

19. apríla 1839 (175. výročie) bol v cíferskom kostole predstavený grófom Karolom Zichym bývalý kaplán v Moravskom Svätom Jáne Tomáš Straka. 29. apríla 1839 bol investituovaný kanonikom Vojtechom Bartakovičom a 30. septembra 1839 bol inštalovaný Jánom Olšovským za cíferského farára.

25. apríla 1869 (145. výročie) sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz Ján Viršík. Zomrel 13. júna 1930 v Devínskej Novej Vsi, kde je aj pochovaný.

Máj

V máji 1934 (80. výročie) sa začalo s výstavbou nového farského kostola v Cíferi podľa projektu firmy Kreybig a Kiszela.

1. mája 1949 (65. výročie) zomrel v Bratislave na následky krutého vyšetrovania rímskokatolícky kňaz, kanonik a cíferský rodák Pavel Kovács.

Jún

8. júna 1934 (80. výročie) sa v Pezinku narodil rímskokatolícky kňaz Vendelín Kubiček, výpomocný duchovný v Cíferi.

24. júna 1779 (235. výročie) posvätil cíferský farár Ján Balon nový cintorín v Cíferi.

27. júna 1909 (105. výročie) bol v Ostrihome vysvätený za kňaza Mons. Ľudovít Pavetitš, cíferský farár v rokoch 1918-1962 a čestný občan obce Cífer in memoriam.

28. júna 1934 (80. výročie) navštívila Cífer predstavená uršulínok z Ríma. Počas návštevy si prehliadla stavbu meštianskej školy.

Júl

6. júla 1874 (140. výročie) zomrel v Szobe (Maďarsko) rímskokatolícky kňaz a cíferský rodák Martin Priczel, syn cíferského učiteľa Jozefa Priczela.

7. júla 1889 (125. výročie) sa v Trnave narodil Alexander Žoldoš, správca Rímskokatolíckej ľudovej školy v Cíferi, čestný občan obce Cífer in memoriam.

16. júla 1994 (20. výročie) zomrel v Cíferi Ľudovít Nitriansky, člen Cíferského speváckeho zboru, chrámový spevák a člen cíferskej dychovky.

29. júla 1954 (60. výročie) sa v Dulovej Vsi narodil kňaz JCLic. Pavol Repko, výpomocný duchovný v Cíferi.

August

4. augusta 1904 (110. výročie) sa v Cíferi narodil salezián don Augustín Sklenár SDB, ktorý pôsobil ako misionár v USA.

5. augusta 1359 (655. výročie) zomrel v Padove cíferský farár Viliam Starohradský. Pochovaný je v Bazilike sv. Antona.

14. augusta 1954 (60. výročie) sa v Šuriankach narodil rímskokatolícky kňaz Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, ktorý v roku 1978 pôsobil ako kaplán v Cíferi.

30. augusta 2009 (5. výročie) slávil v Cíferi primičnú svätú omšu cíferský rodák Karol Lovaš. Kňazskú vysviacku prijal 29. augusta 2009 v Želive z rúk kráľovohradeckého biskupa Dominika Duku (súčasného pražského arcibiskupa a kardinála).

September

2. septembra 1914 (100. výročie) sa v Cíferi narodila učiteľka Otília Slováková, čestná občianka obce Cífer, ktorá patrila medzi významné osobnosti cíferského kultúrneho a náboženského života.

8. septembra 1799 (215. výročie) zomrel v Cíferi farár Ján Balon (Ballon), ktorý spravoval cíferskú farnosť od 29. júna 1752 až do svojej smrti. Pochovaný bol 10. septembra 1799 priamo oproti bočnej bráne cíferského kostola (ako uvádza farská matrika).

16. septembra 1914 (100. výročie) zomrel v Pobedime rímskokatolícky kňaz Alfonz Bernkopf, ktorý bol v rokoch 1888-1897 cíferským farárom.

27. septembra 1744 (270. výročie) získal na Trnavskej univerzite doktorát z teológie cíferský farár Juraj Tupý (Tupy), ktorý pôsobil v Cíferi od roku 1738 až do svojej smrti 23. apríla 1752.

Október

15. októbra 1909 (105. výročie) vstúpila v Cíferi do Kongregácie františkánskych misionárok Panny Márie Cíferčanka Rozália Nemčičová (1888-1967).

November

10. novembra 1969 (45. výročie) sa v Trenčíne narodil smolenický dekan a farár v Horných Orešanoch ThLic. Peter Šimko, ktorý spravoval cíferskú farnosť od 1. júla 1997 do 30. novembra 2009.

21. novembra 1894 (120. výročie) sa v Cíferi narodil rímskokatolícky kňaz, politik, publicista a kultúrny činiteľ František Jankovič.

December

1. decembra 2009 (5. výročie) sa stal cíferským farárom Jozef Holko. Cíferskú farnosť spravoval do 14. októbra 2011.

Bližšie nedatované udalosti

V roku 1534 (480. výročie) sa spomína ako cíferský farár Mikuláš.

V roku 1634 (380. výročie) kanonická vizitácia Juraja Draškoviča spomína v Cíferi farára Pavla Architectorisa, bývalého evanjelického kazateľa.

Z roku 1639 (375. výročie) je vo farskej kronike záznam, že trnavský mešťan a maliar Ferdinand z Cífera pomáhal pri maliarskych prácach v univerzitnom kostole v Trnave.

Na jeseň roku 1639 (375. výročie) začala výstavba nového kostola v Cíferi (starý kostol zhorel počas veľkého požiaru na sv. Gregora 1638).

V roku 1744 (270. výročie) sa stavala za farára Juraja Tupého nová farská budova. Stála 191 florénov a 50 denárov a prispeli na ňu všetci cíferskí zemepáni. Išlo o budovu z nepálenej tehly.

V roku 1764 (250. výročie) bol za pôsobenia farára Jána Balona obnovený Kostol sv. Petra a Pavla v Páci. Obnova kostola stála 1081,5 floréna.

V roku 1774 (240. výročie) boli postavené nákladom 530 florénov kostnica a nový múr okolo cintorína pri páckom kostole.

V roku 1784 (230. výročie) vypukol v obci požiar.

V roku 1799 (215. výročie) sa stal cíferským farárom Jozef Kubányi.

V roku 1804 (210. výročie) nechal postaviť cíferský farár Jozef Kubányi hospodárske budovy (maštale, chlievy, vozáreň, ohradu, komoru) a tiež aj novú školu.

V roku 1819 (195. výročie) vyšlo v Bratislave prvé vydanie Kubányiho spevníka Duchovné kresťanské katolické pesničky k službám božím prislúchajúce.

V roku 1864 (150. výročie) vydal cíferský farár Tomáš Straka Kubányiho Duchowne kresťanske katolicke Pesnički k Službám Božím prislúchagíce. Tlačené skrz Aloisia Schreibera, W Presspurku, 1864.

V roku 1904 (110. výročie) založil v Cíferi miestny farár Jozef Turček Katolícky čítací spolok, ktorý využíval knižničný fond farskej knižnice.