Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Tešíme sa z každého rodiča, ktorý chce pokrstiť svoje dieťa. Krst sa má spravidla vysluhovať vo farskom kostole, ktorý má prednosť preto, aby sa zdôraznila jednota celého farského spoločenstva. Aj preto je jeho privilegovaným miestom nedeľná svätá omša, pri ktorej veriaci “vidia” (niekedy aj počujú) nového člena Cirkvi.

Je potrebné, aby prišiel požiadať o krst aspoň jeden z rodičov.

Je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa
2. informácie o krstných rodičoch (krstný rodič musí byť praktizujúci kresťan - katolík, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti, nerozvedený)
3. ak rodičia žiadajú o krst nie v mieste bydliska, treba povolenie miestneho správcu farnosti

Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (KKC 1285)

Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania:

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, (1212) lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. (KKC 1306)
Kandidát birmovania, ktorý dosiahol vek používania rozumu, má vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a má byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. (KKC 1319)

Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Preto sa od Vás, rodičia kandidátov sviatosti birmovania, vyžaduje, aby ste svojho syna/dcéru viedli k pravidelnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, k pravidelnej rannej a večernej modlitbe, ku konaniu dobra a zachovávaniu Božích a cirkevných prikázaní, ku kajúcnosti a pokore, k užšiemu spojeniu s Ježišom vo sviatosti zmierenia a v Eucharistii, k prehĺbeniu vedomostí o Duchu Svätom a sv. birmovania.

O najbližšej príprave na sviatosť birmovania budete včas informovaní vo farských oznamoch, prípadne na hodinách náboženstva.

Eucharistia

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života.(1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. (KKC 1322)
Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, nesmie prijať Eucharistiu, ak prv nedostal rozhrešenie vo sviatosti pokánia. (KKC 1415)
Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému prijímaniu, keď sa zúčastnia na slávení Eucharistie; ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do roka. (KKC 1417)
Keďže v Oltárnej sviatosti je prítomný sám Kristus, treba ho uctievať kultom adorácie. Návšteva Najsvätejšej sviatosti je „dôkazom vďačnosti, znakom lásky a povinnosťou náležitej adorácie voči Kristovi Pánovi“. (KKC 1418)

V našej farnosti býva výročná poklona Sviatosti Oltárnej 16. novembra.

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad alebo prostredníctvom katechétu. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti.

Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí:

1. účasť na bohoslužbách,
2. primerané vedomosti,
3. svedectvo o krste.

Pokánie a zmierenie

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia,(980) dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ (KKC 1422)
Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosť učinenie a skutky zadostučinenia. (KKC 1491)

Ľútosť (nazývanú aj skrúšenosť) majú podnecovať dôvody, ktoré pochádzajú z viery. Ak sa ľútosť rodí z lásky k Bohu, volá sa „dokonalá“; ak sa zakladá na iných dôvodoch, volá sa „nedokonalá“. (KKC 1492)
Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia. Cirkev veľmi odporúča spovedať sa zo všedných hriechov, hoci to samo osebe nie je nevyhnutné. (KKC 1493)

V našej farnosti sa spovedá pol hodinu pred svätými omšami (ak nie je ohlásené inak). Počas svätej omše spovedá vdp. Vendelín Kubiček.

Pomazanie chorých

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ (KKC 1499)
Pomazanie chorých „nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.“
Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. (KKC 1514-1515)

Posvätný stav

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť,(860) vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát). (KKC 1536)

Oficiálna stránka pre pastoráciu povolaní na Slovensku
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave
Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Časopis ADSUM

Manželstvo

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v Kostole sv. Michala v Cíferi, sa musia hlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Podotýkame, že tento časový limit nebol stanovený miestnym správcom farnosti, ale ide o nariadenie Konferencie biskupov Slovenska. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory s kňazom. Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko to, čo je spojené so sobášom. A nie naopak - nechávať si dohodnutie termínu sobáša na farskom úrade ako posledné, na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že v takom prípade nebude snúbencom vyhovené.

Je potrebné priniesť:

1. zápisnicu o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu)
2. údaje o svedkoch (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa)
3. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti (dátum vystavenia nesmie byť starší ako 6 mesiacov od dátumu svadby)
4. licenciu – povolenie aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je bytom v našej farnosti
5. občianske preukazy
6. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova)