Aktuality

Myšlienka na nedeľu 24. 5. 2015

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2,1.4)
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Zem je plná tvojho stvorenstva. (Ž 104,24ac)

«Duch – Stvoriteľ všetkého a Duch Svätý, ktorého Kristus nechal zostúpiť od Otca na komunitu učeníkov, je ten istý: stvorenie a vykúpenie vzájomne a neoddeliteľne vo svojej hĺbke vytvárajú jediné mystérium lásky a spásy. Duch Svätý je predovšetkým Duchom Stvoriteľom, a teda Turíce sú sviatkom stvorenia. Pre nás kresťanov je svet výsledkom diela Božej lásky, ktorý vykonal všetky veci a z ktorých sa On následne teší, pretože „boli dobré“ a „veľmi dobré“ (porov. Gn 1,1-31). Boh teda nie je totálne Iný, nie je Nepomenovateľný a Tajomný. Boh sa zjavuje, má tvár, Boh je rozum, Boh je vôľa, Boh je láska, Boh je krása. Viera v Ducha Stvoriteľa a viera v Ducha, ktorého vzkriesený Kristus daroval apoštolom – a dáva aj každému z nás, sú teda neoddeliteľne spojené.»
Benedikt XVI., homília, 12. 6. 2011

Liturgické čítania na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého: lc.kbs.sk/?den=20150524.

Veni, creator Spiritus (gregoriánsky chorál + polyfónia)

Pridal dusan, dňa 23. 05. 2015

Farská púť do Ríma

Naša farnosť organizuje farskú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční od 5. do 11. júla 2015. Cena púte je 230 €. Podrobný program so záväznou prihláškou nájdete na tomto odkaze. Vyplnenú záväznú prihlášku môžete odovzdať u Zuzany Silnej (tel. kontakt: 0904 236 911) po sv. omši v piatok alebo v nedeľu po rannej sv. omši. Pri prihlásení treba zaplatiť zálohu 50 €.

Aktualizované 12. 4. 2015: Autobus na farskú púť do Ríma je už plne obsadený. Prihlasujeme už len náhradníkov.

Pridal dusan, dňa 29. 03. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015