Aktuality

Myšlienka na nedeľu 29. 5. 2016

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. (Lk 7,1-10)

«„Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Sú to slová kafarnaumského stotníka. V liturgii sa začali používať ako modlitba pred prijímaním. (...) V biblickom texte tieto slová nemali eucharistický zmysel. Tradícia ich však zachovala ako vhodnú formulu na prijatie Krista pod eucharistickými spôsobmi. Sám príchod Krista, ba aj samy jeho slová stačia na uzdravenie chorého. Veriaci človek vie, že sa môže spoľahnúť na Božie milosrdenstvo a na uzdravujúce slová Krista, jediného lekára.»
Vincent Mallý: Slávenie svätej omše

Liturgické čítania na 9. nedeľu v Cezročnom období: lc.kbs.sk/?den=20160529.

Mikuláš Schneider-Trnavský: Ó, Pane, nie som hodný (JKS 302b)

Pridal dusan, dňa 28. 05. 2016

Portál k utečeneckej kríze

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) spustila novú internetovú stránku utecenci.kbs.sk. Informuje o činnosti pracovnej skupiny KBS k utečeneckej kríze a o aktivitách jej členov. Vytvorila ju po povzbudení pápeža Františka, ktorý európske cirkvi vyzval k pomoci a solidarite k utečencom.

Pridal dusan, dňa 27. 11. 2015

Modlitba za našu zem

Najvyšší Pane,
prítomný v celom vesmíre
i v tom najmenšom z tvojich stvorení,
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ
všetko, čo existuje,
vlej do nás silu svojej lásky,
aby sme sa starali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojom,
aby sme žili ako bratia a sestry
a nikomu neškodili.
Otec chudobných,
pomôž nám vyslobodiť tých,
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni.
Ozdrav náš život,
aby sme chránili svet
a nepustošili ho,
aby sme rozsievali krásu,
a nie znečistenie a skazu.
Dotkni sa sŕdc tých,
ktorí hľadajú iba výhody
na úkor chudobných a tejto zeme.
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci,
kontemplovať s úžasom
a uvedomiť si, že na našej ceste
k tvojmu nekonečnému svetlu
sme hlboko spojení
so všetkými stvoreniami.
Vďaka, že si s nami po všetky dni.
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji
za spravodlivosť, lásku a pokoj.

Svätý Otec František, encyklika Laudato si', b. 245

Pridal dusan, dňa 19. 09. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015