Aktuality

Myšlienka na nedeľu 28. 6. 2015

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. (Mk 5,21-29)

«Tieto dva príbehy o uzdravení sú pre nás pozvaním, aby sme prekonali iba horizontálnu a materiálnu víziu života. Od Boha žiadame mnoho uzdravení od problémov, či v konkrétnych potrebách, a je to správne. Avšak to, o čo musíme neustále prosiť, je stále pevnejšia viera, aby Pán obnovil náš život, a pevná dôvera v jeho lásku, v jeho prozreteľnosť, ktorá nás nikdy neopúšťa.»
Benedikt XVI., Anjel Pána, 1. 7. 2012

Liturgické čítania na 13. nedeľu v Cezročnom období: lc.kbs.sk/?den=20150628

Johann Sebastian Bach: Passacaglia a fúga c mol, BWV 582 (orchestrácia: Leopold Stokowski)

Pridal dusan, dňa 27. 06. 2015

Apoštolské požehnanie pre našu farnosť

Na základe žiadosti farského administrátora vdp. Jozefa Schwarza obdržala naša farnosť pri príležitosti 80. výročia konsekrácie farského kostola apoštolské požehnanie na pergamene. Text požehnania znie:

Jeho Svätosť František
pri príležitosti 80. výročia Posvätenia Farského kostola sv. Michala Archanjela
v Cíferi zo srdca udeľuje Apoštolské Požehnanie
farárovi vdp. Jozefovi Schwarzovi a všetkým veriacim
a zvoláva na nich prehojné pôsobenie nebeských darov, aby táto radostná udalosť
rozmnožovala úsilie o budovanie duchovného chrámu zo živých kameňov,
postavených „na základe apoštolov a prorokov;
hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš“ (Ef 2, 20)
23. jún 1935 / 2015

Ex Aedibus Vaticanis, die 25. 04. 2015

+ Konrad Krajewski
Archiepiscopus Eleemosynarius Apostolicus

 

Pridal dusan, dňa 23. 06. 2015

Farská púť do Ríma

Naša farnosť organizuje farskú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční od 5. do 11. júla 2015. Cena púte je 230 €. Podrobný program nájdete na tomto odkaze.

Aktualizované 14. 6. 2015: Spoločné stretnutie pútnikov pred odchodom na Farskú púť do Ríma sa uskutoční v piatok 19.06.2015 o 19:30 hod. vo farskom kostole v Cíferi. Na stretnutí treba doplatiť cenu zájazdu, tzn. 180€. Ďakujeme. Organizačný tím

Pridal dusan, dňa 14. 06. 2015

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Pridal dusan, dňa 14. 02. 2015

Modlitba sv. Jána Pavla II. za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,
ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi
stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky
každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu
pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi
v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.

Pridal dusan, dňa 29. 01. 2015